Αρχιτεκτονική. Εσωτερικός Σχεδιασμός. Φωτορεαλισμός.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σε αυτό το σημαντικό αρχικό στάδιο συζητάμε τους σχεδιαστικούς στόχους, τις λειτουργικές ανάγκες, τα επιθυμητά δωμάτια και χώρους, τις διαστάσεις των δωματίων, τις σχέσεις μεταξύ των χώρων και τις σχέσεις των χώρων με το οικόπεδο. Συζητάμε τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς ώστε να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί ο σχεδιασμός. Μία γενική μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών του οικοπέδου και της ευρύτερης περιοχής θα με βοηθήσει να εξοικειωθώ με τα στοιχεία του οικοπέδου τα οποία θα επηρεάσουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου (εμβαδόν, τοποθεσία, προσανατολισμός, θέα, διεύθυνση ανέμων, πιθανή κλίση του εδάφους, θέση γειτονικών κτισμάτων κτλ.) που καθορίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού. Ακόμη, σας βοηθάω να φτάσετε σε μία ρεαλιστική εκτίμηση του προϋπολογισμού για το σχεδιασμό και την κατασκευή του κτιρίου μέσα από μία συζήτηση πάνω σε διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν αντίστοιχα στον προϋπολογισμό με βάση το κόστος των υλικών και της κατασκευής. Σε αυτή τη φάση ενθαρρύνω τους πελάτες να έχουν μία ανοιχτή συζήτηση μαζί μου σχετικά με το διαθέσιμο προϋπολογισμό τους για ολόκληρο το έργο. Ύστερα από τις αρχικές συζητήσεις, φτιάχνω μία περιγραφή της σκοπιμότητας του προτεινόμενου έργου και συντάσσω το πρόγραμμα σχεδιασμού.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Σε αυτή τη φάση σας παρουσιάζω μέσα από ελεύθερα σκίτσα, κατόψεις, τρισδιάστατες εικόνες και/ή προπλάσματα διάφορες σχεδιαστικές επιλογές εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούν τις απαιτήσεις που συζητήθηκαν στο στάδιο της αρχιτεκτονικής προκαταρκτικής μελέτης. Κατά κανόνα σας παρουσιάζω πολλαπλές σχεδιαστικές προσεγγίσεις κάτι που επιτρέπει την αξιολόγηση κάθε σχεδίου σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οι εικόνες και τα σχέδια είναι μόνο ένα μέρος της αρχιτεκτονικής προμελέτης και οι συζητήσεις μαζί σας είναι εξίσου σημαντικές. Συζητάμε τη συνολική σκοπιμότητα του έργου, τα προτεινόμενα δομικά υλικά αλλά και έναν προκαταρκτικό προϋπολογισμό σχετικό με την προμελέτη. Γίνονται βελτιωτικές αλλαγές μέχρι να εγκρίνετε το σχέδιο. Στο τέλος αυτής της φάσης θα έχετε τα παρακάτω σχέδια και κείμενα:

 1. Τοπογραφικό - Σχέδιο το οποίο απεικονίζει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο καθώς και τη σχέση του κτιρίου με το άμεσο γύρω από το οικόπεδο περιβάλλον.
 2. Κατόψεις - Σχέδια κάθε επιπέδου τα οποία δείχνουν το μέγεθος και τη θέση των διαφόρων δωματίων/λειτουργιών.
 3. Εξωτερικές Όψεις - Σχέδια των εξωτερικών όψεων του κτιρίου τα οποία μεταδίδουν την κατεύθυνση της σχεδιαστικής ιδέας του έργου.
 4. Χαρακτηριστικές Τομές - Σχέδια που δείχνουν το κτίριο σε τομή απεικονίζοντας τα ύψη και τις σχέσεις των διαφόρων επιπέδων.
 5. Φωτορεαλιστικά και/ή Πρόπλασμα - Τρισδιάστατες απεικονίσεις και/ή αρχιτεκτονικό μοντέλο τα οποία απεικονίζουν τη γενική εμφάνιση του κτιρίου.
 6. Έκθεση - Κείμενο που δίνει μία συνολική εικόνα των φυσικών, οικονομοτεχνικών και θεσμικών δεδομένων καθώς και του κτιριολογικού προγράμματος επάνω στο οποίο στηρίζεται η εκπόνηση της προμελέτης.
 7. Γενική Τεχνική Περιγραφή - Γραπτή παρουσίαση και αιτιολόγηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής λύσης σε γενικό επίπεδο.
 8. Προσεγγιστικός Προϋπολογισμός Δαπάνης - Μία ενδεικτική προεκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου βασισμένη στο γνωστό κόστος άλλων πραγματοποιημένων έργων, παρόμοιων σε είδος και έκταση με το συγκεκριμένο.

Τα σχέδια της προηγούμενης λίστας είναι ακόμη σε επίπεδο διερεύνησης και σε αδρή μορφή στο τέλος αυτού του σταδίου. Ο σκοπός τους είναι πρωταρχικά να καθορίσουν μία σχεδιαστική κατεύθυνση προς την οποία θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η διαφορά της οριστικής μελέτης από την προμελέτη είναι κυρίως ποιοτική και λιγότερο ποσοτική, δηλαδή περιλαμβάνει την ίδια σχεδόν ποσότητα πληροφορίας με την προμελέτη, σε οριστική όμως μορφή. Σε αυτό το στάδιο προετοιμάζω λεπτομερή σχέδια και οριστικοποιώ τις κατόψεις, δίνοντας συγκεκριμένο σχήμα και διαστάσεις σε όλα τα δωμάτια και τους χώρους. Περιγράφονται συνοπτικά οι κατασκευαστικές προδιαγραφές καταγράφοντας τα βασικά υλικά και δομικά/μηχανολογικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν. Μόλις εγκρίνετε τα σχέδια, τότε συντάσσω μία εκτίμηση κόστους. Στο τέλος του σταδίου της οριστικής μελέτης τα σχέδια της προμελέτης έχουν ενημερωθεί και εμπλουτιστεί με περισσότερη λεπτομέρεια. Επίσης με βάση την οριστική μελέτη, συμπληρωμένη με ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που ζητά η αρμόδια ελέγχουσα υπηρεσία, εκδίδεται η οικοδομική άδεια.  Στο τέλος αυτής της φάσης, εκτός από τα σχέδια και κείμενα που έχουν ήδη αναφερθεί, λαμβάνετε ακόμη τα ακόλουθα:

 1. Διάγραμμα Κάλυψης - Σχέδιο το οποίο βασίζεται στην τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και δίνει πληροφορίες για την τήρηση των όρων δόμησης από την αρχιτεκτονική μελέτη.
 2. Σχέδια Ειδικών Μελετητών - Περιλαμβάνουν συνήθως στατικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια.
 3. Τεχνική Έκθεση - Οριστική τεχνική περιγραφή η οποία σκοπό έχει να δώσει μία συνοπτική περιγραφή του είδους των προβλεπόμενων κατασκευών, συστημάτων και υλικών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο.
 4. Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπάνης - Μία αναθεωρημένη, σχετικά ακριβής προεκτίμηση του συνολικού κόστους κατασκευής του έργου με βάση τα σχέδια της οριστικής μελέτης.
 5. Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός - Σκοπό έχει να δώσει μια αρκετά κοντά στην πραγματικότητα εικόνα της χρονικής διάρκειας που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου και των ποσών που θα πρέπει να διατεθούν σε κάθε επιμέρους φάση της διάρκειας αυτής.

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι τα κατασκευαστικά σχέδια. Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής έχει σκοπό να δώσει μια πλήρη και οριστική πληροφόρηση σχετικά με την τεχνική και οικονομική πλευρά της κατασκευής του έργου και να χρησιμεύσει για τη διαπραγμάτευση του πελάτη με υποψήφιους κατασκευαστές με σκοπό την ανάθεση των οικοδομικών εργασιών. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την προσθήκη λεπτομερειών και τεχνικών πληροφοριών στα αρχιτεκτονικά σχέδια έτσι ώστε ο εργολάβος να έχει όλη την απαραίτητη τεχνική πληροφορία για να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Συνεργάζομαι με συμβούλους μηχανικούς σε όλο το τεχνικό μέρος του έργου συντονίζοντας την πληροφορία των ειδικών μελετών εφαρμογής και συντάσσω λεπτομερή σχέδια και προδιαγραφές υλικών τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο εργολάβος για να υπολογίσει το κόστος κατασκευής και να κατασκευάσει το έργο. Στο τέλος αυτής της φάσης τα σχέδια της προμελέτης και της οριστικής μελέτης ενημερώνονται σε πλήρη λεπτομέρεια. Δημιουργούνται ακόμη επιπρόσθετα σχέδια τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το σκοπό του έργου. Ενδεικτικά, κάποια σχέδια και κείμενα που λαμβάνετε, εκτός από εκείνα που έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω:

 1. Αναπτύγματα Εσωτερικών Χώρων - Σχέδια που απεικονίζουν τη σχέση και τις επιλογές υλικών στα εσωτερικά δωμάτια του κτιρίου.
 2. Πίνακας Δομικών Στοιχείων - Ευρετήριο που συγκεντρώνει εποπτικά όλη την πληροφορία για ένα είδος δομικών στοιχείων που επαναλαμβάνεται συχνά στο έργο.
 3. Πίνακας Καλύψεων/Τελειωμάτων - Μία λίστα του τύπου και της θέσης των εσωτερικών τελικών επιφανειών, όπως επενδύσεις τοίχων, επιστρώσεις δαπέδων, χρωματισμοί κτλ.
 4. Σχέδια Λεπτομερειών - Περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές πληροφορίες συγκεκριμένων στοιχείων του έργου που έχει νόημα να σχεδιαστούν σε μεγάλη κλίμακα.

 

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έχετε αρκετές επιλογές όταν πρόκειται να προσλάβετε έναν εργολάβο. Μπορώ να σας προτείνω εργολάβους ή μπορείτε να διαλέξετε έναν εργολάβο μόνοι σας. Μπορώ να σας βοηθήσω στην επιλογή του εργολάβου αξιολογώντας τις προσφορές που σας έδωσαν σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου η μελέτη υποβάλλεται στην τοπική υπηρεσία δόμησης για έλεγχο, μία διαδικασία με την οποία η πολεοδομία επιθεωρεί τα υποβληθέντα σχέδια και έγγραφα για συμμόρφωση προς τους οικοδομικούς κανονισμούς. Θα χρειαστεί να καταβάλλετε παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την έγκριση της αίτησης και τη χορήγηση της άδειας δόμησης μπορεί να εξαρτηθεί από το μέγεθος του έργου, την πολυπλοκότητά του και την ταχύτητα της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι το ίδιο σημαντική με όλα τα άλλα στάδια. Ο όγκος της πληροφορίας την οποία ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι πρέπει να επεξεργαστούν είναι μεγάλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, είμαι υπεύθυνος για την επίβλεψη του ρυθμού και της ποιότητας των εργασιών κατασκευής καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εργασιών με τη μελέτη εφαρμογής. Συνεργάζομαι ακόμη με τον εργολάβο απαντώντας σε ερωτήσεις και επιλύοντας ζητήματα σχεδιασμού τα οποία είναι φυσικό να προκύπτουν κατά την κατασκευή. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάτι κατά την κατασκευή, μπορώ να αναλάβω την ετοιμασία των απαραίτητων αναθεωρημένων σχεδίων. Ως εκπρόσωπός σας στο εργοτάξιο, ενδιαφέρομαι για το συμφέρον σας, κρατώντας σας ενήμερους σχετικά με την πρόοδο του έργου και επιβλέποντας τις αλλαγές και τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Οι υπηρεσίες επίβλεψης εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης βοηθούν ώστε το έργο να προχωράει βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού προϋπολογισμού.

 

 

Εγγραφείτε και λάβετε ενημερώσεις για νέα έργα!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ